• 120035000
 • 120035001
 • 120035002
 • 120035003
 • 120035004
 • 120035005
 • 120035006
 • 120035007
 • 120035008
 • 120035009
 • 120035010
 • 120035011
 • 120035012
 • 120035012
 • 120035012
 

1200350000 1200350011 1200350022 1200350033 1200350044 1200350055 1200350066 1200350077 1200350088 1200350099 12003501010 12003501111 12003501111 12003501111 12003501212
jquery gallery by WOWSlider.com v8.2

關於我們
ABOUT US

 
 
  辦學理念
  校長的話
  學校歷史
  校訓及校歌
  法團校董會
  學校組織
  教學團隊
  傳媒報導
  發展計劃
  校園設施
  學校通告
  教學獎
 

表格下載

  聯絡我們
   

 

關於我們 > 學校組織 > 行政組別


統計組

本組成立於二零零八年,旨在整理分析本校有關「學與教」的數據,供校方及老師參考。期望在訂定教學策略時,更能適切學校的需要。

 

 

鄭植之中學 | 地址: 西貢竹角路八號
CHENG CHEK CHEE SECONDARY SCHOOL | ADDRESS: 8 CHUK KOK ROAD, SAI KUNG, N.T.
電話: 2719-8598 | 傳真號碼:2719-4078 | 電郵: enquiry@cccss.edu.hk


Copyright © 2018 CCCSS. All Rights Reserved.|免責聲明 | 聯絡我們 | 網頁地圖 |特別天氣情況下安排